20 Sep 2023
14:15

Maiengasse 51

Organizer:
Fachbereich Italianistik

Informational event

Erstsemesteranlass Fachbereich Italianistik

Einführungsveranstaltung für Studienanfänger:innen Fachbereich Italianistik:

Mittwoch, 20. September 2023, 14.15 Uhr


Export event as iCal